Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Định hướng phát triển

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2020-2025

I.    DỰ BÁO TÌNH HÌNH TRONG 5 NĂM ĐẾN

Trong 5 năm đến, địa phương có những thuận lợi cơ bản đó là: Tiếp tục kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm của quá trình đổi mới, đặc biệt là sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của huyện, cùng với kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân xã nhà trong  nhiệm kỳ qua, tạo tiền đề để tiếp tục phát triển cho giai đoạn sau.

Tuy vậy, chúng ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức đó là: Tình hình quốc tế vẫn còn diễn biến phức tạp, tình hình thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, sẽ tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Tình hình kinh tế của xã có phát triển nhưng chưa bền vững, kết cấu hạ tầng tuy có đầu tư những chưa đáp ứng yêu cầu,  lao động nông nghiệp còn cao. Vì vậy, trong nhiệm kỳ đến, Đảng bộ và nhân dân toàn xã phải đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG, CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2020-2025

1.     Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm xây dựng xã Bình An phát triển nhanh, bền vững.

2.     Phương hướng chung

Tạo ra sự chuyển biến toàn diện và sâu sắc trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và toàn hệ thống chính trị, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và các mặt công tác khác.

Nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự hỗ trợ cấp trên, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, tăng nhanh giá trị làm ra trên một đơn vị diện tích, khuyến khích đầu tư và phát triển cụm công nghiệp, các ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.

Phát triển văn hoá-xã hội đồng thời với việc tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị xã hội, giải quyết tốt vấn đề xã hội không để xảy ra điểm nóng.

Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội trong hoạt động, tổ chức thực hiện các phong trào các cuộc vận động ở địa phương.

3. Nhóm các chỉ tiêu chủ yếu

3.1. Chỉ tiêu về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hằng năm đạt 9-10 %.

- Cơ cấu kinh tế Nông - lâm - ngư nghiệp: 20%, công nghiệp - xây dựng: 38%, dịch vụ: 42%.

- Thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng/người/năm vào năm 2025.

- Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn tăng hằng năm từ 20%.

- Vốn đầu tư phát triển từ NSNN do xã quản lý tăng hằng năm từ 10%.

- Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

- Phấn đấu đến năm 2025 có 7/7 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

3.3. Chỉ tiêu về văn hóa- xã hội

- Hằng năm có 100% thôn đạt chuẩn văn hóa; 100% tộc họ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa hằng năm.

          - Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 90% trở lên.

 - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%, số lao động được tạo việc làm bình quân hằng năm 1.000 người; tỷ lệ lao động nông nghiệp còn dưới 30%.

- Số hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 2-3hộ. Đến năm 2025, cơ bản xóa hết hộ nghèo (trừ  hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội).

           - Đến năm 2025 có 100% trường đạt chuẩn mức độ 2. Tỷ lệ nhập học đúng độ tuổi: tiểu học 100%, THCS trên 98%; THPT trên 80%.

          - Duy trì Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới.100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 6,5%, thể thấp còi còn dưới 9%.

- Cung cấp ít nhất 1 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 trở lên.

3.3. Chỉ tiêu về môi trường

- 100% hộ dân tham gia đóng phí vệ sinh môi trường.

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch trên 67%, nước hợp vệ sinh đạt 100%.

3.4. Chỉ tiêu về QP - AN:

- Giữ vững xã đạt chuẩn vững mạnh, vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh. Giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Tỷ lệ thanh niên lên trạm khám đạt từ 97% trở lên.

- Phấn đấu trên 90% thôn và 100% cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

- Hằng năm làm tốt công tác đảm bảo tình hình ANCT – TTATXH và duy trì đạt chuẩn tiêu chí 19.1 về ANTT.

3.5. Chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội

- Bình quân hằng năm kết nạp 5-7 đảng viên mới.

- Bình quân hằng năm có 90% chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; trên 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.      

          III.  NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

          1. Phát triển kinh tế góp phần nâng cao đời sống nhân dân

          1.1. Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

          Phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình địa phương, theo nhu cầu của thị trường, có hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đưa cơ giới hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng công nghệ sạch, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).  Dựa trên quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tiến hành quy hoạch cánh đồng tập trung ở các thôn.

          Chuyển đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang sản xuất các loại cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao, trước mắt chuyển đổi  diện tích tại cánh đồng thôn An Phước, cánh đồng thôn An Mỹ và một số diện tích cánh đồng khác để chuyển sang trồng các loại cây trồng cạn ngắn ngày. Giảm dần diện tích sản xuất lúa 2 vụ, lúa năng suất thấp chuyển sang sản xuất 1 vụ chính (Đông Xuân) còn vụ Hè Thu  chuyển đổi trồng các loại cây trồng cạn ngắn ngày có giá trị kinh tế cao như: Cây rau dưa các loại, cây mè, cây ngô, cây đậu phụng,…để tạo bước đột phá trong lĩnh vực trồng trọt. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực cây có hạt đến năm 2025 đạt trên 8.000 tấn; giá trị sản phẩm trồng trọt trên 01 ha canh tác đạt 72 triệu đồng.

          Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, khuyến khích hộ gia đình phát triển chăn nuôi theo qui mô. Đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh, gắn phát triển chăn nuôi với kinh tế vườn, kinh tế nông hộ, khuyến khích cải tạo vườn tạp, nuôi cá nước ngọt, xây dựng mô hình VAC phù hợp với từng vùng. Tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm, đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính, nhất là phát triển mạnh đàn heo, trâu, bò. Hình thành mô hình chăn nuôi heo, chăn nuôi bò sinh sản, nhốt chuồng, bán thâm canh; nuôi gia cầm siêu thịt, siêu trứng; tập trung đầu tư, ứng công nghệ sinh học trong chăn nuôi. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, nâng tỷ lệ tiêm phòng hằng năm đạt trên 80% tổng đàn.

          Tiếp tục củng cố các HTX và đề ra những giải pháp hữu hiệu để HTX đi vào hoạt động có hiệu quả gắn với liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm tạo đầu ra ổn định cho nhân dân.

          Xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh gắn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đảm bảo có ít nhất 02 mô hình sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đối với mô hình, có lãi và có ít nhất 01 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

1.2.    Xây dựng nông thôn mới

          Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ duy trì và nâng chuẩn xây dựng nông thôn mới , xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Chỉ đạo xây dựng đạt 7/7 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Ban Phát triển và nhiệm vụ tuyên truyền vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tích cực huy động lồng ghép mọi nguồn lực, đóng góp của người dân cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

1.3.    Công nghiệp - xây dựng và  dịch vụ.

         Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào vị trí công nghiệp đã quy hoạch nhằm giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Khuyến khích đầu tư phát triển một số ngành nghề có thế mạnh như: vật liệu xây dựng; trang trí nội thất; cơ khí; dệt may; giày da; điện tử; chế biến nông, lâm, thủy sản; mây tre đan; chế biến thức ăn gia súc. Phát triển các ngành nghề mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

         Tiếp tục mở rộng các loại hình thương mại theo hướng bền vững; khuyến khích đầu tư khuyến khích đầu tư hình thành các siêu thị tổng hợp và chuyên doanh, cửa hàng bách hóa tổng hợp. Tạo điều kiện phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực dịch vụ tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn xây dựng,... Đẩy mạnh xã hội hóa để mở rộng các hoạt động dịch vụ văn hóa - thể thao, vui chơi, giải trí, y tế, giáo dục; dịch vụ vệ sinh môi trường. Khuyến khích và  tạo điều kiện cho các cá nhân, hộ gia đình vay vốn phát triển, mở rộng kinh doanh, nhằm phát huy nội lực, tiềm năng, đồng thời thu hút lao động, góp phần giải quyết việc làm trên địa bàn. Tập trung phát triển chợ Quán Gò theo hướng hiện đại, văn minh  thương mại,  tạo  thương hiệu, các hoạt động buôn bán đa dạng và đạt hiệu quả cao.

1.4.    Chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng

          Tích cực tranh thủ, lồng ghép tốt các nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên và các nguồn huy động khác để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới như: Giao thông, thủy lợi hóa đất màu, xây dựng các công trình thủy lợi, xây dựng trường học, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa- thể thao và các công trình thiết yếu khác. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

1.5.     Quản lý tốt công tác thu chi  ngân sách

          Tập trung thu ngân sách, khai thác quỹ đất, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tăng cường khai thác và quản lý tốt các nguồn thu, điều hành và sử dụng ngân sách theo đúng Luật Ngân sách, đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách.

         1.6. Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và trật tự xây dựng theo quy hoạch.

          Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường. Chú trọng đến công tác quy hoạch sử dụng đất theo Đồ án quy hoạch nông thôn mới, quản lý hiện trạng và hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện. Hoàn thành công tác cấp giấy CNSD đất sau dồn điền đổi thửa cho hộ gia đình.

Chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các điểm kinh doanh trên địa bàn xã, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu. Kiên quyết xử lý những trường hợp lấy cát trái phép và gây ô nhiễm môi trường. Tập trung hoàn thành Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã.

2. Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân

2.1.Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ

Tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên và quản lý giáo dục. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục Tiểu học và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 3. Ổn định và phát triển mạng lưới trường, lớp theo quy hoạch. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị các trường học theo hướng đồng bộ, hiện đại và chuẩn hóa. Tiếp tục có giải pháp tích cực để triển khai thực hiện Đề án “xã hội học tập” của Chính phủ giai đoạn 2012 - 2020; khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục tư thục. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 95% trở lên. Ứng dụng khoa học công nghệ thông ti nhằm xây dựng các chương trình giảng dạy trực tuyến, online cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

          2.2. Tăng cường chăm lo phát triển văn hóa, con người , đẩy mạnh ứng dụng thông tin, truyền thông, đa dạng hóa thể dục - thể thao

Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin, cổ động trực quan phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.Thường xuyên kiểm tra hệ thống loa truyền thanh để kịp thời khắc phục hư hỏng, đồng thời phát huy hơn nữa hoạt động của đài truyền thanh xã, thành lập Ban biên tập phát thanh để chuyển tải kịp thời những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của địa phương đến với nhân dân. Từng bước phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử của xã.

2.3. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Triển khai có kết quả các chương trình y tế quốc gia, quốc tế; nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh. Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe người lao động; giảm tỷ lệ các bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích.

Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông để truyền tải các thông tin về y tế và chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hoá gia đình đến nhân dân; hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Thực hiện có hiệu quả chương trình bảo hiểm y tế toàn dân.

2.4. Triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có công, thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác “đền ơn đáp nghĩa”; chăm lo các đối tượng chính sách, người có công; giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với người có công. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chú trọng vào các nội dung thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, bảo trợ xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, các trường trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm; quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú trọng xuất khẩu lao động.

3. Công tác Quốc phòng, an ninh;công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí

         3.1. Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

          Quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, toàn dân vững mạnh. Thường xuyên củng cố, xây dựng xã vững mạnh toàn diện, an toàn sẵn sàng chiến đấu. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập; chế độ, chính sách về quốc phòng, an ninh và hậu phương quân đội; công tác phòng tránh thiên tai, cháy, nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trong mọi tình huống; nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, xảy ra “điểm nóng”. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

          3.2. Tăng cường công tác nội chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp

          Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.  Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tham nhũng, lãng phí.  Xây dựng đường dây nóng để kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng. Kịp thời xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức tham nhũng, lãng phí.  Tiếp tục thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đúng quy định; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, không minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính trên lĩnh vực tư pháp, triển khai thực hiện Hộ tịch điện tử quốc gia và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng Luật Hộ tịch năm 2014. Tăng cường công tác hòa giải, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư tranh chấp của công dân theo đúng các quy định của pháp luật.

          4. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh

 4.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân

Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND, thực hiện tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri  của HĐND nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.  Thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND nhằm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4.2. Tăng cường công tác quản lý, điều hành của UBND,  cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

         Tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh; thực hiện nghiêm việc quản lý xã hội bằng pháp luật. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND xã; củng cố phát huy vai trò của thôn, tổ tự quản. Tiếp tục mở rộng quy chế dân chủ ở cơ sở.

          Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, có tác phong làm việc khoa học, có ý thức tổ chức kỷ luật, công tâm với công việc, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức.

         Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của chính quyền. Thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền.

4.3. Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức hội quần chúng

Thực hiện có hiệu quả Kết luận 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 217, 218 của  Bộ Chính trị (khóa XI) về  giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  các đoàn thể chính trị - xã hộiMặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tăng cường công tác vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; phát huy dân chủ, xây dựng sự đồng thuận xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức hoạt động, trong đó đẩy mạnh hơn nữa các cuộc vận động, các phong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo…Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

          Mặt trận chủ động, sáng tạo, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Thể hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, làm cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền; tăng cường giám sát các hoạt động của chính quyền và cán bộ, công chức. Chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán đảm bảo chất lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của thanh, thiếu niên. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyền thống cách mạng, của quê hương cho thế hệ trẻ. Cổ vũ thanh thiếu niên học tập và làm theo lời Bác, khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, cống hiến và trưởng thành.

          Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa của nông dân trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, củng cố phát triển liên minh công - nông - trí thức trong xây dựng nông thôn mới.

          Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em thực hiện tốt vai trò của mình đối với xã hội và gia đình. Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ vững mạnh, phát triển hội viên; tạo mọi điều kiện để Hội hoạt động có hiệu quả.

          Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hội người cao tuổi vận động co cháu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

          Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội, chăm lo công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện… một cách thiết thực, vì lợi ích của nhân dân.

          Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo. Xây dựng và củng cố khối đoàn kết đồng bào lương giáo, cùng nhau đóng góp công sức xây dựng quê hương.

4.4. Thường xuyên chăm lo xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố và tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ

4.4.1. Đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu nhân dân, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, từng bước đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, cải tiến cách thức tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đi đôi với vận dụng phù hợp vào đặc điểm tình hình địa phương. Kịp thời giải đáp những vướng mắc về tư tưởng; kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, sai trái, những luận điệu phản động, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.

          Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

    4.4.2. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ

 Phấn đấu bình quân hằng năm phát triển 5-7 đảng viên mới, xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc TSVM, trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng các khâu trong tổ chức cán bộ: Nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu cử đúng quy định hiện hành; tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, chú ý cán bộ trong diện quy hoạch.

         4.4.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng

           Đổi mới , nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, theo phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Thực hiện tốt chương trình, kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy. Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kết luận, kịp thời xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của HĐND và giám sát của nhân dân. Tập trung chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực trọng điểm như: Tư tưởng chính trị, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, kinh tế - tài chính, hành chính - tư pháp, công tác tổ chức cán bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục, công khai, dân chủ trong Đảng.

        4.4.4. Đẩy mạnh công tác dân vận

        Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng; vận động cán bộ, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt Nghị quyết TW7 (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/10/2009 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác dân vận trong tình hình mới và Quyết định số 173-QĐ/HU ngày 10/10/2011 của Huyện ủy Thăng Bình về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Tiếp tục nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” có hiệu quả; đồng thời, xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán đảm bảo về số lượng và chất lượng.

4.4.5. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy tính năng động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Xây dựng, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, thường xuyên làm tốt tự phê bình và phê bình; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Chú trọng nâng cao chất lượng chi bộ thôn để làm tốt vai trò hạt nhân chính trị ở địa bàn khu dân cư.

Kế thừa và phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã phát huy sự  đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra, vì một Bình An phát triển giàu đẹp.